ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๑๒  ผลการแข่งขันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
 
สรุปเรื่อง  
 
                     ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดการให้คะแนน ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ เพื่อยกระดับให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งได้พัฒนามาตรฐานในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของตนเองให้ดีที่สุด และมหาวิทยาลัยได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน นั้น
                     บัดนี้ การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ประจำปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ผลปรากฏว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับรางวัล “การอ่านดีเด่น/น้ำเสียงชัดเจน/อักขระถูกต้อง/ไม่ทำให้ง่วงนอน รางวัลที่ ๑” ในกลุ่มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง  จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................