ระเบียบวาระที่  ๕     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                          ๕.๓   ภาระงานตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย  (OKRs)  ระดับคณะ
 
สรุปเรื่อง  
                                        
                         ตามมติที่ประชุมคณบดีสัญจรได้ร่วมกันพิจารณาภาระงานตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย (OKRs) ระดับคณะ  และได้ร่วมกันสรุปโครงการเพื่อนำมาคิดภาระงานระดับคณะ จำนวน  ๕  โครงการ  เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
 
เอกสารเพิ่มเติม
- OKRs คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
     
 
ประเด็นเสนอพิจารณา
    ๑. เห็นชอบอนุมัติ
    ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................