ระเบียบวาระที่  ๕     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                          ๕.๓  มติที่ประชุมเครือข่ายคณบดีสัญจร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
 
สรุปเรื่อง  
                                        
                            ตามที่ได้มีการประชุมเครือข่ายคณบดีสัญจร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นั้น เนื่องจากมติเครือข่ายคณบดีสัญจร มีความเกี่ยวข้องกับคณะและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อดำเนินการต่อไป  จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
   
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
    ๑.  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการเป็นงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๖๐
 
ประเด็นเสนอพิจารณา
    ๑. เห็นชอบอนุมัติ
    ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................