ระเบียบวาระที่  ๕     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                         ๕.๓   มาตรฐานภาระงานตามวัตถุประสงค์ของคณะ (OKRs)
 
สรุปเรื่อง  
                                        
                         ตาม มติที่ประชุมคณบดีสัญจร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒๔ มิถุนายน  ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งมีวาระเพื่อพิจารณาร่วมกัน คือ (ร่าง) OKRs ระดับคณะ โดยมีการพิจารณาร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อต้องการ ให้ OKRs ระดับคณะเป็นไปในมาตรฐานและแนวทางเดียวกัน และบริบทของแต่ละคณะ จึงขอเสนอ มาตรฐานภาระงานตามวัตถุประสงค์ของคณะ (OKRs) ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
     -
 
ประเด็นเสนอพิจารณา
    ๑. เห็นชอบอนุมัติ
    ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................