ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๔  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
 
สรุปเรื่อง  
 
                     ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ได้ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดสำนักกระทรวงศึกษาธิการ  ที่  ศธ  ๐๒๐๑.๖/๖๑๕๗  ลงวันที่  ๓  เมษายน  ๒๕๖๒  เรื่องระเบียบการรักษาความลับของทางราชการ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่องกำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ  จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................