ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๓  รายงาน “ผลการวิเคราะห์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล” ตามประเด็น O๒๘ ของ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 
สรุปเรื่อง  
 
                     ตามที่มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในการนี้ เพื่อให้ครบองค์ประกอบตามเกณฑ์การประเมิน และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ  คณะกรรมการดำเนินงานรับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ได้จัดทำโครงการ“สร้างความรับรู้ และการปฏิบัติตามมาตรการที่เป็นผลจากการวิเคราะห์ตาม O ๔๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมความโปร่งใสในการทำงานผ่านค่านิยม VALAYA” และมีกิจกรรมระดมสมองเพื่อทำการ วิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจากผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งเป็นไปตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ในตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข้อ O ๒๘ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ซึ่งมีประเด็น ๑) ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปรากฏตามรายงานในระบบ VRU Project แล้ว และ ๒) ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นผลการวิเคราะห์ และระดมสมองจากบุคลากรตัวแทนจากทุกหน่วยงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา
                    ในการนี้เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) กำหนดไว้จึงขอเสนอรายงานผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วยรูปกิจกรรม  ซึ่งจะนำ URL ในการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะประกอบภายหลัง และตารางสรุปข้อมูล
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และกรุณาให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้คณะกรรมการฯได้นำไปปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในอนาคต
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    ๑. มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
    ๒. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
    ๓. โครงการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) ITA ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................