ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๓  รายงานการจดทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๖
 
สรุปเรื่อง  
 
                     ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับรับผิดชอบงานทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงรายงานด้านการยื่นขอจดคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยในแต่ละคณะยื่นขอมาจดทรัพย์สินทางปัญญา ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ จำนวนทั้งหมด ๓๑ เรื่อง รายละเอียด ดังนี้
                    ๑. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมทั้งหมด  ๗ เรื่อง
                    ๒. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งหมด ๙ เรื่อง
                    ๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว รวมทั้งหมด ๔ เรื่อง
                    ๔. คณะเทคโนโลยีการเกษตร รวมทั้งหมด ๖ เรื่อง
                    ๕. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมทั้งหมด ๑ เรื่อง
                    ๖. สถาบันวิจัยและพัฒนา รวมทั้งหมด ๒ เรื่อง
                    ๗. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ รวมทั้งหมด ๒ เรื่อง
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................