ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๔  รายงานการจัดกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
 
สรุปเรื่อง  
 
                     ตามที่กองพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕ กิจกรรม ดังนี้
                     กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมพิธีไหว้ครู
                     กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรม Pitching แผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม
                     กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม
                     กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย เรื่อง อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน First Aid and CPR Training
                     กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม                 
การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................