ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๓  รายงานการจัดกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา ประจำเดือนกันยายน – เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 
สรุปเรื่อง  
 
                     ตามที่กองพัฒนานักศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมประจำเดือนกันยายน – เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๗ กิจกรรม ดังนี้
                        กิจกรรมที่ ๑ เปิดโลกชมรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
                       กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาตนสู่เอกลักษณ์ อัตลักษณ์วไลยอลงกรณ์ “สิงห์-ราชภัฏอาสา”
                       กิจกรรมที่ ๓ สุ่มตรวจสารเสพติด
                       กิจกรรมที่ ๔ สถานศึกษาปลอดภัย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ การประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “VRU Safe Driving”
                       กิจกรรมที่ ๕ ชุมชนสัมพันธ์
                       กิจกรรมที่ ๖ จิตอาสา
                       กิจกรรมที่ ๗ น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ ๙ “ธ สถิตในดวงใจวไลยอลงกรณ์” สำนึกน้อม
พระมหากรุณาธิคุณ
                    การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอนำเรียนต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อทราบ
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................