ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๕  รายงานการจัดกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
 
สรุปเรื่อง  
 
                     ตามที่กองพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๖ กิจกรรม ดังนี้
                       กิจกรรมที่ ๑  กิจกรรมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร
                       กิจกรรมที่ ๒  กิจกรรมอบรมกาพัฒนา soft skills ด้วยบอร์ดเกม
                       กิจกรรมที่ ๓  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
                       กิจกรรมที่ ๔  กิจกรรมมหกรรมวัฒนธรรมร่วมกับเครือข่ายในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๑                  
                       กิจกรรมที่ ๕  กิจกรรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๘ “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์”
                       กิจกรรมที่ ๖  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาและค่ายอาสา ๑๔ ราชภัฏกลุ่มภาคกลางและรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๑
การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................