ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๖  รายงานการจัดกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
 
สรุปเรื่อง  
 
                     ตามที่กองพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้
                       กิจกรรมที่ ๑  กิจกรรมประชุมสัมมนาสมาพันธ์นิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑๕  เมื่อวันที่ ๙ – ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
                       กิจกรรมที่ ๒  โครงการสัมมนาสภานิสิต-นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๒๘ เมื่อวันที่ ๑๐ – ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
                       กิจกรรมที่ ๓  กิจกรรมประกวด VRU Ambassador 2022 (ย้อนวันวาน สุขสราญฤทัย ๙๐ ปี วไลยอลงกรณ์)  
การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................