ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๕  รายงานการจัดกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
 
สรุปเรื่อง  
 
                     ตามที่กองพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ กิจกรรม ดังนี้
                     กิจกรรมที่ ๑  กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายและกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม (สภาศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ราชภัฏ ๓๘ แห่ง)
การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................