ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๕ รายงานการจัดกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
 
สรุปเรื่อง  
 
                     ตามที่กองพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒ กิจกรรม ดังนี้
                     กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
                     กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมอบรมให้ความรู้ e-Studentloan “แบบดิจิทัล (DSL)” เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
                     การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอนำเรียนต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อโปรดทราบ
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................