ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๕  รายงานการจัดกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
 
สรุปเรื่อง  
 
                     ตามที่กองพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕ กิจกรรม ดังนี้
                    กิจกรรมที่ ๑ การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๘ “เจ้าฟ้าเกมส์” วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ – ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
                    กิจกรรมที่ ๒ ศิลปะบำบัดใจ วันที่ ๙ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕
                    กิจกรรมที่ ๓ แค่ทำตามหน้าที่ โอกาสนี้ส่งต่อถึงน้อง วันที่ ๒๕ – ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
                    กิจกรรมที่ ๔ ปัจฉิมนิเทศ วันที่ ๒๕ – ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
                    กิจกรรมที่ ๕ ทักษะชีวิตพิชิตความสำเร็จ Burnout หมดไฟไม่หมดฝัน วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
                    การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทรา
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................