ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๙  รายงานการจัดกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
 
สรุปเรื่อง  
 
                     ตามที่กองพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๖ กิจกรรม ดังนี้
                     กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมสุ่มตรวจสารเสพติดนักศึกษา
                     กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมแม่ของแผ่นดิน ๑๒ สิงหาคม
                     กิจกรรมที่ ๓ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔
                     กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
                     กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรม SOCIAL ENTERPRISE DAY
                     กิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมลงนามสัญญากู้ยืมเงิน                 
การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................