ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๘  รายงานการจัดกิจกรรมตลาดนัดนักศึกษา
สรุปเรื่อง  
 
                     ตามที่สาขาวิชาดุริยางคศิลป์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมดนตรีในสวน ในวันพุธที่  ๑๕  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เวลา  ๑๖.๓๐  น.  เป็นต้นไป  ในการนี้องค์การนักศึกษา  สภานักศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา  ได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยการจัดตลาดนัดนักศึกษา  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ขึ้น นั่นคือ ทักษะชีวิตและอาชีพ ทั้งยังกระตุ้นให้นักศึกษาใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์
ผลการดำเนินกิจกรรมดังนี้
                    ๑. ตลาดนัดนักศึกษา จำนวน ๔ ร้าน ได้แก่ ๑. ร้านจำหน่ายสินค้ามือสอง ๒. ร้านจำหน่ายลูกชิ้น, น้ำ  ๓. ร้านจำหน่ายน้ำ, ลูกชิ้น  และ ๔. ร้านจำหน่ายไอติมหลอด, ยำ
           ๒. โดยมีรายรับรายจ่ายดังนี้
ที่
ร้านค้า
รายรับ (บาท)
รายจ่าย (บาท)
คงเหลือ(บาท)
ร้านจำหน่ายสินค้ามือสอง
สภานักศึกษา
๑,๐๖๐
๑,๐๖๐
ร้านจำหน่ายลูกชิ้น,น้ำ
องค์การนักศึกษา
๑,๑๐๐
๖๐๐
๕๐๐
ร้านจำหน่ายน้ำ, ลูกชิ้น  
ชมรมเกษตรอาสา
๒,๐๐๐
๓,๑๔๐
๑,๑๔๐
ร้านจำหน่ายไอติมหลอด, ยำ
ชมรมโลกแห่งกระบวนการศึกษา
๒,๙๘๕
๒,๑๒๐
๘๖๕
รวม
๘,๒๘๕
๕,๘๖๐
๓,๕๖๕
 
         
    ๓. ข้อเสนอแนะจากนักศึกษา
๑) อยากให้มีกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ในครั้งต่อไป
     ๒) อยากเพิ่มเวลาในการจัดกิจกรรมมากขึ้น
     ๓) สถานที่ในการจัดกิจกรรมอยากให้เป็น ลานวัฒนธรรม (ลานติ้ว) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น
จึงนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................