ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๒  รายงานการดำเนินการโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 
สรุปเรื่อง  
 
                     รายงานการดำเนินการตามแบบสรุปโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
โครงการสวนพฤกษศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ผศ.ดร.นฤมล  ธนานันต์
โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ผศ.อาทิมา  แป้นธัญญานนท์
โครงการหอเฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ผศ.เศกพร  ตันศรีประภาศิริ
โครงการสุขภาวะชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
รศ.ดร.เบญจลักษณ์  เมืองมีศรี
อ.อำพล  เทศดี
อ.ดร.รัฐพล  ศิลปะรัศมี
นางยุภา  กำจาย
น.ส.พอฤดี  รอดฉ่ำ
โครงการ ๑๐๙ สารคดีวัยใส ๓ ภาษา ทำดีด้วยหัวใจต่อยอด สืบสาน รักษา ศาสตร์พระราชาและศิลปวัฒนธรรมไทย เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก
ดร.นารี  คูหาเรืองรอง
โครงการจัดการสิ่งแวดล้อม คลองสวย น้ำใส ร่วมใจปลูกป่า
ผศ.ดร.นิสา  พักตร์วิไล
 
เอกสารเพิ่มเติม
    - แผนที่มหาวิทยาลัย
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................