ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๗  รายงานการดำเนินกิจกรรมอบรมเรื่องการขอผ่อนผันตรวจเลือกทหารกองประจำการ
 
สรุปเรื่อง  
 
                     ตามที่กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเรื่องการขอผ่อนผันตรวจเลือกทหารกองประจำการ    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชายที่มีอายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ที่ประสงค์ผ่อนผันการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการ ได้รับความรู้ และการปฏิบัติตนในการใช้สิทธิ์ และรับสิทธิ์การผ่อนผันการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการ
        ผลการดำเนินกิจกรรมดังนี้
                ๑. ระยะเวลาการยื่นขอรับสิทธิ์การขอผ่อนผันการตรวจเลือก ระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม – ๓๐ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ กองพัฒนานักศึกษา
                ๒. จำนวนผู้ยืนขอใช้สิทธิ์ผ่อนผันการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการ จำนวน ๔๕๙ คน จำนวน ๖๒ จังหวัด
                ๓. จัดการอบรม เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ จำนวนผู้เข้ารับการ จำนวน  ๓๖๐ คน รายละเอียดดังนี้
คณะ
เข้าร่วมกิจกรรม
(คน)
ไม่เข้าร่วมกิจกรรม
(คน)
รวม
(คน)
 ๑. คณะครุศาสตร์
๙๓
๑๑
๑๐๔
 ๒. คณะวิทยาการจัดการ
๖๐
๒๙
๘๙
 ๓. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๔๔
๕๒
 ๔. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๖๔
๒๐
๘๔
 ๕. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 ๖. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๘๒
๒๓
๑๐๕
 ๗. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
 ๘. คณะสาธารณสุขศาสตร์
๑๐
๑๓
รวม
๓๖๐
๙๙
๔๕๙
 
            นักศึกษาที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๙๙ คน ยื่นเอกสารชี้แจงเหตุผลที่ไม่สามารถเข้ารับการอบรม ๒๖ คนประกอบด้วย นักศึกษาคณะครุศาสตร์ จำนวน ๑๑ คน, นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จำนวน  ๑๒ คน, นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน ๑ คน  และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๒ คน
            สาเหตุที่นักศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่  ติดสอบ TOEIC , ติดสอบระหว่างภาคเรียน, อยู่ระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ, ต้องร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนและสังคม ของคณะ, และเป็นนักศึกษาทำงานประจำวันจันทร์ – วันศุกร์
จึงนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................