ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๖  รายงานการดำเนินกิจกรรมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  ครั้งที่  ๔๗  รอบมหกรรม
 
สรุปเรื่อง  
 
                     ตามที่กองพัฒนานักศึกษา  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (รอบมหกรรม) เมื่อวันที่  ๑๐-๑๙  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  ณ  มหาวิทยาลัยรังสิต  จังหวัดปทุมธานี  โดยจัดส่งนักกีฬาจำนวน  ๗  คน  ชนิดกีฬาจำนวน ๓  ประเภท ได้แก่ ๑. เปตอง ทีมคู่ชาย ๒. วอลเลย์บอลชายหาด (หญิง) ๓. เซปักตะกร้อทีมคู่ชาย
ผลการแข่งขัน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
                    ๑. วอลเลย์บอลชายหาดหญิง           รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)
                    ๒. เปตองทีมคู่ชาย                       เข้ารอบ ๑๖ ทีม
                    ๓. เซปักตะกร้อทีมคู่ชาย                เข้ารอบ ๑๖ ทีม
 
                    ผลการแข่งขัน ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
                    ๑. วอลเลย์บอลชายหาดหญิง          รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)
                    ๒. เปตองทีมคู่ชาย                       เข้ารอบ ๓๒ ทีม
                    ๓. เซปักตะกร้อ                           แข่งขันในรอบคัดเลือกไม่ผ่านเข้ารอบมหกรรม
 
จึงนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................