ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๔  รายงานการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
 
สรุปเรื่อง  
 
                            สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอนำเสนอ  รายงานการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไตรมาสที่  ๑  (ตุลาคม   -  ธันวาคม  ๒๕๖๒)  ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  รายละเอียดดังต่อไปนี้
                            ๑. ตัวบ่งชี้  สวท. ๒.๑  การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
                            ๒. ตัวบ่งชี้  สวท. ๒.๒  การบริการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดให้เกิดประโยชน์
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................