ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๕  รายงานการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไตรมาสที่ ๒
 
สรุปเรื่อง  
 
                     สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอนำเสนอ  รายงานการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไตรมาสที่  ๒  (มกราคม   -  มีนาคม  ๒๕๖๓)  ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  รายละเอียดดังต่อไปนี้
                    
                    ๑. ตัวบ่งชี้  สวท. ๒.๑  การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
                    ๒. ตัวบ่งชี้  สวท. ๒.๒  การบริการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดให้เกิดประโยชน์
 
เอกสารเพิ่มเติม
    - รายละเอียดรายงานการดำเนินงานประกันคุณภาพศึกษา ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไตรมาสที่ ๒
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................