ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                           ๔.๖  รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐
 
สรุปเรื่อง
 
          ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ (งบ กศ.ปช. และงบ บ.กศ.) เพื่อดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงานนั้น กองนโยบายและแผน ขอสรุปผลการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐  จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
เอกสารเพิ่มเติม
    - รายละเอียดการตั้งเบิกงบประมาณ
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
-
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................