ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๙  รายงานการสำรวจหลักสูตรที่ต้องการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อขึ้นทะเบียน TQR ปีการศึกษา ๒๕๖๒
 
สรุปเรื่อง  
 
                     ตามที่งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ ได้มีการสำรวจหลักสูตรที่ต้องการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อขึ้นทะเบียน TQR ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันจันทร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น
                     ในการนี้ งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ จึงขอรายงานการสำรวจหลักสูตรที่ต้องการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อขึ้นทะเบียน TQR ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................