ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๓  รายงานข้อมูลนักศึกษาที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕
 
สรุปเรื่อง  
 
                     สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอรายงานข้อมูลนักศึกษาที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ที่ปรึกษาในการสำรวจข้อมูลนักศึกษาที่ได้รับวัคซีนจากจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ๖,๙๑๒ คน ซึ่งตอบแบบสอบถามกลับมาจำนวน ๖,๓๓๕ คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๕ จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................