ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๓  รายงานข้อมูลหลักสูตร สาขาวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๕ และจำนวนผู้สมัครผ่านการคัดเลือกและผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  ระดับปริญญาตรี เต็มเวลา จันทร์ - ศุกร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 
สรุปเรื่อง  
 
                     ตามที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการรับนักศึกษา และจัดการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๕ และจำนวนผู้สมัครผ่านการคัดเลือกและผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี เต็มเวลา จันทร์ - ศุกร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ นั้น สำนักส่งเสริมวิชาการฯ จึงขอรายงานข้อมูลหลักสูตร สาขาวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และจำนวนนักศึกษาคงอยู่ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๕ และจำนวนผู้สมัครผ่านการคัดเลือกและผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี เต็มเวลา จันทร์ – ศุกร์  ปีการศึกษา ๒๕๖๖  จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
เอกสารเพิ่มเติม
    - ข้อมูลหลักสูตร สาขาวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
    - จำนวนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๕
    - จำนวนผู้สมัครผ่านการคัดเลือกและผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  ระดับปริญญาตรี เต็มเวลา จันทร์ - ศุกร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    ๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
    ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
    ๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔
    ๔. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................