ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๓  รายงานข้อมูลหลักสูตร  สาขาวิชา  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  หรืออาจารย์ประจำหลักสูตร  และจำนวนนักศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓ (ไตรมาส ๒)
 
สรุปเรื่อง  
 
                     ตามที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้ดำเนินการรับนักศึกษา  และจัดการเรียนการสอน  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  ตั้งแต่วันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  นั้น  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  จึงขอรายงานข้อมูลหลักสูตร  สาขาวิชา  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร และจำนวนนักศึกษาคงอยู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ไตรมาส ๒) ต่อคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    ๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
   ๒.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
   ๓.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................