ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๔  รายงานข้อมูลหลักสูตร สาขาวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรืออาจารย์ประจำหลักสูตร และจำนวนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
 
สรุปเรื่อง  
 
                     ตามที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้ดำเนินการรับนักศึกษา  และจัดการเรียนการสอน  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  ตั้งแต่วันที่ ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๔  นั้น  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  จึงขอเสนอรายงานข้อมูลหลักสูตร  สาขาวิชา  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร  และจำนวนนักศึกษาคงอยู่  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
เอกสารเพิ่มเติม
    - ระดับปริญญาตรี
    - ระดับบัณฑิตศึกษา
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    ๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
    ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
    ๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................