ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๓  รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่  ๑๐ ประจำเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๒
 
สรุปเรื่อง  
 
                     ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น
                    ๑. โครงการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP
                         รายงานความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับสินค้าชุมชน หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
                    ๒. โครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท
                         ๑. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว
                         ๒. รายงานโครงการต้นแบบแห่งวิถีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๓ ประเภท ได้แก่ ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา
                    ๓. โครงการบ่มเพาะคุณธรรมและจริยธรรมบนพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ให้กับนักเรียนระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว
                          รายงานความก้าวหน้าโครงการบ่มเพาะคุณธรรมและจริยธรรมบนพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ให้กับนักเรียนระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว
                  
                       ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู
                      ๑. โครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว
                           ๑. ประชุมสนทนากลุ่ม ทดลองใช้สื่อนวัตกรรมแก่โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ในวันที่ ๓๑  พฤษภาคม ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมสัตตบรรณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
                           ๒. จัดประชุมวางแผนการฝึกอบรมการใช้นวัตกรรมให้กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อขยายผลการใช้สื่อต้นแบบในการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ให้กับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว ในวันที่ ๑๕ และ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒
                        ๒. รายงานการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบองค์รวมด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Profession Learning Community : PLC)
                             ๒.๑ ผลการดำเนินงานจากโมเดล
                             ๑. ร้อยละของผลสำเร็จของโมเดล : ผลสำเร็จของโมเดล ดำเนินการแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ ๘๐
                             ๒. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ : งบประมาณโครงการฯ ที่ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๘๕
                             ๓. สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 69 แห่ง โดยแบ่งออกสถานศึกษาสังกัดจังหวัดปทุมธานี จำนวน 20 แห่ง และสถานศึกษาสังกัดจังหวัดสระแก้ว จำนวน 49 แห่ง
                             ๔. ผู้บริหารและครูที่เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 1,152 คน แบ่งออกเป็นจังหวัดปทุมธานี จำนวน 536 คน และจังหวัดสระแก้ว จำนวน 616 คน
                             ๒.๒ สรุปผลการดำเนินงานโครงการ ๑๐๙ สารคดีวัยใส ๓ ภาษา ทำดีด้วยหัวใจต่อยอดสืบสาน รักษา ศาสตร์พระราชาและศิลปวัฒนธรรมไทย เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช-พิธีบรมราชาภิเษก
                        ๓. โครงการยกระดับ O-NET ให้ได้รับมาตรฐานที่สูงขึ้น
                            ๑. จัดทำนวัตกรรม ๔ วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ
                            ๒. มีการหาคุณภาพนวัตกรรมจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยผู้เชี่ยวชาญ ๒ วิชา เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมนิโลตบล ชั้น ๒ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ และในส่วนของวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ จะดำเนินการในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
 
                        ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
                       ๑. โครงการพัฒนาและประเมินระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ
          รายงานผลการดำเนินงานการใช้งบประมาณยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนาและประเมินระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................