ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๓  รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่  ๑๐  ประจำเดือนเมษายน  ๒๕๖๒
 
สรุปเรื่อง  
 

                   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น

                    ๑. โครงการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP
        -รวบรวมไฟล์ถอดบทเรียนระยะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้ง 8 ผลิตภัณฑ์ครบแล้ว
    -รายงานผลระยะการออกแบบผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ทั้ง 8 ผลิตภัณฑ์
                    ๒. โครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท
                             สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ได้ดำเนินการจัดขออนุมัติกิจกรรม ระยะที่ ๒  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว                
                             ในการนี้ สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ  จึงขอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
                    ๓. โครงการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
                    ๔. โครงการบ่มเพาะคุณธรรมและจริยธรรมบนพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ให้กับนักเรียนระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว
                         - รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะฯ
 
                   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา
                    ๑. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
                            ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีการจัดสรรงบประมาณ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยใช้งบประมาณในการดำเนินงานทั้งสิ้น ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านบาทถ้วน)
ในการนี้ ศูนย์ภาษา จึงนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
                    
                   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

                    ๑. โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมคนดี รักษาคนเก่ง ปลุกจิตสำนึกคนของพระราชาข้าของแผ่นดิน

 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................