ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๓ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่  ๑๐  ประจำเดือนตุลาคม  ๒๕๖๓
 
สรุปเรื่อง  
 
                     ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น
                   ๑. โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก
                       ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบหมายให้สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ดำเนินงาน โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก งบประมาณยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักฯ จึงขอเชิญอาจารย์นักพัฒนา และผู้จัดการพื้นที่ ประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงาน โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันศุกร์ที่ ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
                                        
                    ๒. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น
        
                    ๓. โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และวินัยของชาติ
                        ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบได้แก่พื้นที่จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว นั้น ในการนี้มหาวิทยาลัย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดทำโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อสร้างเครือข่ายและแก้ปัญหาด้านการศึกษาของนักเรียน ในเขตพื้นที่เป้าหมายจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ นั้น สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอรายงานสรุปผลการดำเนินการประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รายละเอียดดังนี้
                        ๑. วันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานในระยะที่ ๒ ณ ห้องประชุมเพชรบริหาร ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม
                        ๒. วันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา และผู้จัดการพื้นที่ (Area Manager : AM) เพื่อรับทราบแผนการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องจงกลนี ชั้น ๓ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม
                      สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงขอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
    
                     ๔. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตำบล
            
                    ๕. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่าย การวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบล
 
                    ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู
                    ๖. โครงการยกระดับการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
                    ๗. โครงการสนับสนุนสื่อวีดิทัศน์ ประกอบการเรียนการสอนเพื่อการแก้ปัญหาการขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก
                                                                    
                     ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา
                    ๘. โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาครูในศตวรรษที่ ๒๑
 
                     ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
                    ๙. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)
        
                    ๑๐. โครงการ VRU Mind Set
 
                    ๑๑. โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
                         
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................