ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๓ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่  ๑๐  ประจำเดือนตุลาคม  ๒๕๖๔
 
สรุปเรื่อง  
 
                     ๑. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต และโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) (University System Integration : USI)
                       มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบหมายให้สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ดำเนินงาน โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก งบประมาณยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ และโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) U2T ขอสรุปการดำเนินงานในแต่ละพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้
                       ๑. จังหวัดปทุมธานี ดำเนินโครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก งบประมาณยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔ พื้นที่ และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๗ พื้นที่ และโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) U2T ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๖ พื้นที่ และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๖ พื้นที่
                       ๒. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินโครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก งบประมาณยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ จำนวน – พื้นที่ (ไม่ได้ดำเนินการ) และโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) U2T ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๘ พื้นที่ และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๘ พื้นที่
                       ๓. จังหวัดสระแก้ว ดำเนินโครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก งบประมาณยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๕ พื้นที่ และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕ พื้นที่ และโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) U2T ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔จำนวน ๑๔ พื้นที่ และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒๔ พื้นที่
                      สรุปรวม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวนพื้นที่ในการดำเนินการ จำนวน ๕๗ พื้นที่ และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวนพื้นที่ในการดำเนินการ จำนวน ๗๐ พื้นที่ (จำนวนเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน ๑๓ พื้นที่)
                    
                    ๒. โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
                         รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 
                    ๓. โครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็
                                                
                    ๔. โครงการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
                            
                     ๕โครงการจัดทำฐานข้อมูลชุมชนและสมรรถนะภาคีเครือข่าย
                                                                           
                    ๖. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและเตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณ
 
                    ๗. โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ
                        
                    ๘. โครงการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม
                        ๘.๑ Soft Skill
 
                        ๘.๒ Start Up
                              รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
                                                                    
                     . โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษและสมรรถนะในศตวรรษที่ ๒๑
 
                        ๙.๑ พัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ
 
                         ๙.๒ พัฒนาสมรรถนะ Digital literacy
 
                    ๑๐. โครงการยกระดับมาตรฐานมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx
        
                    ๑๑. โครงการพัฒนาคลังข้อมูลสารสนเทศ (Data Warehouse)
 
                    ๑๒. โครงการ VRU Individual Competence
 
                    ๑๓. โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปแบบภาคีเครือข่ายชุมชน                  
                         
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................