ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๓ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่  ๑๐  ประจำเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๓
 
สรุปเรื่อง  
 
                     ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น
                   ๑. โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก
                       ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมหอนิทัศน์ราชภัฏ วาะระที่ ๕.๔ ได้กำหนดรายชื่อผู้จัดการพื้นที่ (AM) ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) และ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
                        สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ได้มีการเชิญคณบดีหรือผู้มีอำนาจในการตัดสินใจเลือกพื้นที่ดำเนินงานโครงการดังกล่าว หน่วยงานละไม่เกิน ๒ ท่าน เข้าร่วมประชุมในวันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ที่ ๒๙๒๕/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) และ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ซึ่งได้รับงบประมาณจาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่ ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบได้แก่ พื้นที่จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระแก้ว และเพื่อสร้างเครือข่ายนักพัฒนา และแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น สำรวจข้อมูลและจัดทำฐานข้อมูลหมู่บ้าน ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและจัดทำแผนพัฒนาครัวเรือนในการแก้ปัญหาความยากจน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
                        สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่ ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบได้แก่ พื้นที่จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระแก้ว ในวันเสาร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอุบลบุษย์ ชั้น ๓ ศูนย์ฝึกประสบการวิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พิธีเปิดโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว  อธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
                        สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ  จึงขอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก เพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว
ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
                                        
                    ๒. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น
        
                    ๓. โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และวินัยของชาติ
                            
                     ๔. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตำบล
            
                    ๕. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่าย การวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบล
 
                    ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู
                    ๖. โครงการยกระดับการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
                    ๗. โครงการสนับสนุนสื่อวีดิทัศน์ ประกอบการเรียนการสอนเพื่อการแก้ปัญหาการขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก
                                                                    
                     ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา
                    ๘. โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาครูในศตวรรษที่ ๒๑
 
                     ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
                    ๙. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)
        
                    ๑๐. โครงการ VRU Mind Set
 
                    ๑๑. โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
                         
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................