ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๔  รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่  ๑๐  ประจำเดือนเมษายน  ๒๕๖๓
 
สรุปเรื่อง  
 
                     ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น
                   ๑. โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น เพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว
                        สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ  ได้ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ  ส่งรูปแบบการสรุปเล่มของเฟสแรก (ระยะที่ ๑) เรียบร้อยแล้วนั้น  เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบเรียบ จึงขอให้ผู้จัดการพื้นที่สรุปงบประมาณคงเหลือจากการดำเนินโครงการในระยะที่ ๑  งบประมาณที่ใช้ในโครงการระยะที่ ๒ และดำเนินจัดทำแบบฟอร์มเพื่อเสนออนุมัติโครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น เพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบไปด้วย แบบเสนอแผนงาน (กนผ.๐๑)  แบบสรุปงบประมาณจำแนกตามโครงการ กิจกรรม (กนผ.๐๒) และแบบเสนอขออนุมัติกิจกรรม (กนผ.๐๔) โดยให้ส่งข้อมูลทั้งหมดในรูปไฟล์ Document มายังจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ Learnoffice@vru.ac.th ภายในวันศุกร์ที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ ทั้งนี้ เรื่องสืบเนื่อง ขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ตามแผนการดำเนินงาน  เพื่อนำเสนอรายละเอียดกิจกรรมในการดำเนินงานต่ออธิการบดีต่อไป
                        จึงขอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น  เพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
                    ๒. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา  การผลิตและพัฒนาครู  เพื่อสร้างเครือข่ายและแก้ปัญหาด้านการศึกษาของนักเรียนในเขตพื้นที่เป้าหมายจังหวัดปทุมธานี  และจังหวัดสระแก้ว
                         ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  ในเขตพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบได้แก่พื้นที่จังหวัดปทุมธานี  และจังหวัดสระแก้ว  ในการนี้มหาวิทยาลัย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  คณะครุศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และโรงเรียนสาธิตวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้จัดทำโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา  การผลิตและพัฒนาครู  เพื่อสร้างเครือข่ายและแก้ปัญหาด้านการศึกษาของนักเรียนในเขตพื้นที่เป้าหมายจังหวัดปทุมธานี  และจังหวัดสระแก้ว  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  รัชกาลที่  ๑๐  นั้น   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ขอรายงานผลงานผลการดำเนินการประจำเดือนเมษายน  ๒๕๖๓  ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  รายละเอียดดังนี้
                        วันจันทร์ที่ ๑๓  เมษายน ๒๕๖๓ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาและเสริมพลังการพัฒนาพื้นที่ เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ กิจกรรมตามรูปแบบของโรงเรียนที่ได้จากการนำเสนอของผู้จัดการพื้นที่ (Area Manager : AM) ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี  เป็นประธานในการประชุม
                        วันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาและเสริมพลังการพัฒนาพื้นที่ เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ กิจกรรมเพื่อประมาณการงบประมาณ ในการลงพื้นที่ระยะที่ ๒ ของผู้จัดการพื้นที่ (Area Manager : AM) ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม
                        จึงขอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา  การผลิตและพัฒนาครู  เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน  ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดปทุมธานี  และจังหวัดสระแก้ว  ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
                        ๓. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น
                       
                      ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู
                       ๑. โครงการสนับสนุน DLTV เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก
                                         
                       ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา
                       ๑. โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาครูในศตวรรษที่  ๒๑  ให้กับนักศึกษาครูของทุกมหาวิทยาลัย
 
                      ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
                        ๑. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อความเป็นเลิศสู่ระดับกลาง
                        ๒. โครงการราชภัฏโพล
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................