ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๔ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานเตรียมการจัดงานครบรอบ ๙๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำเดือนสิงหาคม – ตุลาคม  ๒๕๖๔
 
สรุปเรื่อง  
 
                    ๑. งานจัดทำหนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ ๙๐ ปี มหาวิทยาลัย
                    
                   ๒. งานจัดทำเข็มประกาศเกียรติคุณ                        
                     
                    ๓. านก่อสร้างพระอนุสาวรีย์เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
 
                   ๔. โครงการวลายา เฮริเทจ ณ ศูนย์กรุงเทพมหานคร (Valaya Heritage)
 
                   ๕. งานศูนย์ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ ณ จังหวัดอุทัยธานี
 
                   ๖. งานการประชุมวิชาการ
                        
                   ๗. งานกองทุนเพื่อความเสมอภาค
 
                   ๘. งานกิจกรรมวิ่งมาราธอน
                        เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายให้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมวิ่งมาราธอน เนื่องในวันครบรอบ ๙๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงขอรายงานความคืบหน้างานช่วงเดือนเมษายน ได้ประชุมวางแผนการดำเนินการกับคณะกรรมการภายในเกี่ยวกับรูปแบบงาน และรายละเอียดงาน โดยจะเรียนเสนอพิจารณา ตามหัวข้อดังต่อไปนี้ ชื่องาน, วัตถุประสงค์, สถานที่, เป้าหมาย, ประเภท,รายละเอียดการสมัคร, แผนการดำเนินงาน, รายละเอียดงบประมาณ, กำหนดผู้รับผิดชอบ, การออกแบบเสื้อ, เหรียญรางวัล, ถ้วยรางวัล และอื่นๆ
                         
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................