ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๓  รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว
 
สรุปเรื่อง  
 
                     ปฏิทินรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในชนบทจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว
ที่
วัน/เดือน/ปี
การดำเนินงาน
หมายเหตุ
1
14 พฤศจิกายน 2561
ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี นำทีมผู้บริหารและอาจารย์ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือกับผู้บริหารเทศบาลเมืองท่าโขลง เพื่อแนะนำตัวและประสานงานเบื้องต้น ในการลงพื้นที่ดำเนินงานด้านพันธกิจสัมพันธ์สู่ชุมชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ เทศบาลเมืองท่าโขลง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
 
2
16 พฤศจิกายน 2561
อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ เพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น เสริมสร้างพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน เพื่อมอบแนวทางและนโยบายในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย
 
3
22 พฤศจิกายน 2561
สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการเกษตรเข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะผู้บริหาร และผู้นำชุมชนเทศบาลเมืองท่าโขลง เพื่อเสนอรายละเอียดของโครงการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ณ เทศบาลเมืองท่าโขลง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
 
4
23 พฤศจิกายน 2561
อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี เป็นประธานและดูแลกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ คัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (นักพัฒนาท้องถิ่น) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ       วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และชุมชนโรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน
 
5
27 พฤศจิกายน 2561
อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี  เป็นประธานและดูแลกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (นักพัฒนาท้องถิ่น) สังกัดศูนย์สระแก้ว ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
 
6
27 พฤศจิกายน 2561
ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี และผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือกับพัฒนาการจังหวัดสระแก้ว เพื่อแนะนำตัวและประสานงานเบื้องต้นในการลงพื้นที่ดำเนินงานด้านพันธกิจสัมพันธ์สู่ชุมชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสระแก้ว
 
7
4 ธันวาคม 2561
สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการเข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เพื่อชี้แจงโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นฯ และปรึกษาหารือกับผู้นำชุมชน
 
8
7 ธันวาคม 2561
อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาราชการแทนอธิการบดี จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาและเสริมพลังการพัฒนาพื้นที่ เพื่อวางกรอบและกำกับการดำเนินงาน
ณ ห้องประชุม 409 บัณฑิตวิทยาลัย
 
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................