ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๒ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏพัฒนาท้องถิ่น  ประจำเดือนธันวาคม  ๒๕๖๕
 
สรุปเรื่อง  
 
                    โครงการร่วม
                     ๑. โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่  University as Marketpalce  
                                                                
                    ๒. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
                        สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ รายงานสรุปจำนวนหน่วยงานผู้รับผิดชอบพื้นที่ในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระแก้ว ทั้งหมด ๗๐ พื้นที่ และสำนักฯ ขอเชิญเข้าร่วมงาน U2T for BCG to city: กาลครั้งหนึ่งเมื่อสินค้าชุมชนบุกเมือง ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ลานกิจกรรมสปอร์ตไลท์ ศูนย์การค้า สเปลล์ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ในวันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ - ๒๐.๐๐ น. 
                        สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ  จึงขอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
                         
                    ๓. โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่  ๒๑  สำหรับนักศึกษา                        
                        
                    ๔. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด  สพฐ.  โรงเรียน  ตชด.  และโรงเรียนกองทุนการศึกษา และโครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ
                        สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอรายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับ
                         ๑. ช่องทางการเผยแพร่คลิปชุดนวัตกรรมโรงเรียนเครือข่ายของจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว
                         ๒. การประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการที่ ๒ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูของครู และบุคลากร และโครงการที่ ๓ การเพิ่มศักยภาพครูคณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
                         ๓. การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของงานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูล ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖
                            
                     โครงการพัฒนา Soft Skill  ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม                        
                                                                           
                    ๖. โครงการศูนย์การเรียนรู้  เพื่อเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ยั่งยืน  สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมช
 
                    ๗. โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
 
                    ๘. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  KM
                                                                                          
                     . โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
                                                                                  
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................