ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๒ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏพัฒนาท้องถิ่น  ประจำเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๕
 
สรุปเรื่อง  
 
                    โครงการร่วม
                     ๑. โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่  University as Marketpalce  
                                                                
                    ๒. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
                        สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน U2T for BCG to city: กาลครั้งหนึ่งเมื่อสินค้าชุมชนบุกเมือง ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยมี ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ ผศ.ดร.พงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีผู้บริหารสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ อาจารย์นักพัฒนาและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเตรียมความพร้อมจัดงานดังกล่าว
                         สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ  จึงขอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๖  ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  เพื่อทราบ
                         
                    ๓. โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่  ๒๑  สำหรับนักศึกษา                        
                        
                    ๔. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด  สพฐ.  โรงเรียน  ตชด.  และโรงเรียนกองทุนการศึกษา และโครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ
                        สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอรายงานความก้าวหน้าด้านการวางแผนที่จะดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูล ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
                            
                     โครงการพัฒนา Soft Skill  ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม                        
                                                                           
                    ๖. โครงการศูนย์การเรียนรู้  เพื่อเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ยั่งยืน  สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน
 
                    ๗. โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
 
                    ๘. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  KM
                                                                                          
                     . โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
                                                            
                         
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................