ระเบียบวาระที่  ๕     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                          ๕.๓   รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)
 
สรุปเรื่อง  
                                        
                     ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระดับมหาวิทยาลัย และได้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในเดือนมกราคม ๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาไปแล้วนั้น ในการนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
    -
 
ประเด็นเสนอพิจารณา
    ๑. เห็นชอบอนุมัติ
    ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................