ระเบียบวาระที่  ๕     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                          ๕.๑  รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ ๙ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)
 
สรุปเรื่อง  
                                        
                            ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ได้มีการกำกับติดตามหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ให้มีการรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบ ๙ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) และได้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาไปแล้วนั้น ในการนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ ๙ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาพิจารณา  
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
    -
 
ประเด็นเสนอพิจารณา
    ๑. เห็นชอบอนุมัติ
    ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................