ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๑๐  รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมทางด้านสาธารณสุขตามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
 
สรุปเรื่อง  
 
                     ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ ของทั้ง ๒ คณะ เข้าพบนางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และคณะผู้บริหาร เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานในด้านสาธารณสุข และด้านการพัฒนาอาชีพ โดยสรุปสาระสำคัญที่ได้จากการหารือ ดังนี้
                     ๑) งานด้านพัฒนาอาชีพได้มอบหมายและประสานงานกับหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้นำเสนอกิจกรรมหลัก ๆ ๓ กิจกรรมดังนี้
   ๑.๑ กิจกรรมจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพร
   ๑.๒. กิจกรรมสร้างอาชีพสำหรับกลุ่มเปราะบาง
   ๑.๓. การจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น
                     ๒) งานจัดตั้งศูนย์ให้ยืมอุปกรณ์ออกำลังกายสำหรับผู้พิการ โดยทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้นัดให้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไปดูสถานที่สำหรับการจัดตั้ง ณ ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................