ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๔  รายงานจำนวนผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  เต็มเวลา  จันทร์ – ศุกร์ ปีการศึกษา  ๒๕๖๔
 
สรุปเรื่อง  
 
                     ตามที่มหาวิทยาลัย  กำหนดเปิดรับนักศึกษาเต็มเวลา  จันทร์ – ศุกร์  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ ทั้งแบบรับตรงและระบบ TCAS นั้น สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ขอแจ้งจำนวนผู้ผ่านการคัดเลือก และยืนยันสิทธิ์  ระบบ  TCAS  รอบ  Portfolio  จำนวน ๗๘๓ ราย  ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................