ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๔  รายงานจำนวนผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี เต็มเวลา จันทร์ – ศุกร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
 
สรุปเรื่อง  
 
                     ตามที่มหาวิทยาลัย กำหนดเปิดรับนักศึกษาเต็มเวลา จันทร์ – ศุกร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทั้งแบบรับตรง และระบบ TCAS นั้น สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงขอเสนอจำนวนผู้ผ่านการคัดเลือก และยืนยันสิทธิ์ ระบบ TCAS รอบ Portfolio และรอบ ๒ Quata รวมทั้งสิ้น ๙๐๕ ราย ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................