ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๔  รายงานจำนวนผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  เต็มเวลา  จันทร์ – ศุกร์  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓
 
สรุปเรื่อง  
 
                     ตามที่มหาวิทยาลัย  กำหนดเปิดรับนักศึกษาเต็มเวลา  จันทร์ – ศุกร์  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓  ทั้งแบบรับตรง  และระบบ  TCAS  นั้น  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ขอแจ้งจำนวนผู้ผ่านการคัดเลือก  และยืนยันสิทธิ์  ดังนี้ 
                    
                    ๑. ระบบรับตรง  รอบโควตาท้องถิ่น                  จำนวน    ๔๖๒  ราย
                    ๒. ระบบ  TCAS  รอบ  Portfolio                    จำนวน    ๘๒๘  ราย
 รวมทั้งสิ้น                                           จำนวน ๑,๒๙๐ ราย
           
            ทั้งนี้ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์  เพื่อเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งหมดจำนวน  ๘๖๙  ราย
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................