ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๖  รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ประจำเดือนมีนาคม  ๒๕๖๒
 
สรุปเรื่อง  
 
                       ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการประมาณการรายได้ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไว้เป็นจำนวนเงิน ๔๐๗,๒๙๙,๙๘๘.- บาท (สี่ร้อยเจ็ดล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) นั้น งานศูนย์คอมพิวเตอร์  ขอรายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ข้อมูล ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ จากการประมาณการรายได้ จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
เอกสารเพิ่มเติม
    - ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
    - ศูนย์หนังสือ
    - สรุปลูกหนี้คงค้าง ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และ ศูนย์หนังสือ
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................