ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๔  รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 
สรุปเรื่อง  
 
                   ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการประมาณการรายได้ของปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไว้เป็นจำนวนเงิน ๒๒๖,๖๗๖,๐๐๐.- บาท (สองร้อยยี่สิบหกล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) นั้น ศูนย์คอมพิวเตอร์  ขอรายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อมูล ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๑ จากการประมาณการรายได้ จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง

    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................