ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๘  รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ประจำเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๔
 
สรุปเรื่อง  
 
                           ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการประมาณการรายได้ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไว้เป็นจำนวนเงิน ๔๘๙,๑๕๒,๔๕๐.- บาท (สี่ร้อยแปดสิบเก้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นั้น
                            งานศูนย์คอมพิวเตอร์  ขอรายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ข้อมูล  ณ  วันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๔  จากการประมาณการรายได้  จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................