ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๑๓  รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ประจำเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๔
 
สรุปเรื่อง  
 
                     ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการประมาณการรายได้ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไว้เป็นจำนวนเงิน ๕๑๗,๙๕๕,๙๐๐.- บาท (ห้าร้อยสิบเจ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) นั้น
                     งานศูนย์คอมพิวเตอร์  ขอรายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ข้อมูล  ณ  วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ จากการประมาณการรายได้  จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................