ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                           ๔.๘  รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 
สรุปเรื่อง
 
                   ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการประมาณการรายได้ของปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไว้เป็นจำนวนเงิน ๒๒๖,๖๗๖,๐๐๐.- บาท (สองร้อยยี่สิบหกล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) นั้น ศูนย์คอมพิวเตอร์  ขอรายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ จากการประมาณการรายได้ จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
-
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................