ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๔  รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรม ประชาสัมพันธ์การเข้าสอบและการทดสอบทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (IC3 และ ICDL) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
 
สรุปเรื่อง  
 
                     ตามที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์การเข้าสอบ และการทดสอบทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้ดำเนินการดังนี้  
                    ๑. กิจกรรมการทดสอบทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (ข้อสอบคู่ขนาน มาตรฐาน IC3)
                    ๒. กิจกรรม Learning space for kids
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................