ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๓  รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรม โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑ “ห้องสมุดมนุษย์หนังสือมีชีวิต” และกิจกรรมประชาสัมพันธ์การเข้าสอบ และการทดสอบทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (IC3 และ ICDL)
 
สรุปเรื่อง  
 
                     ด้วย  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินกิจกรรมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑ “ห้องสมุดมนุษย์หนังสือมีชีวิต” โดยมีหลักการและวัตถุประสงค์ คือ การจัดห้องสมุดมนุษย์ (Human library : HL) คือ นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในการจัดห้องสมุด ซึ่งการจัดห้องสมุดมนุษย์นี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจในการพัฒนาและใช้เป็นสื่อสร้างเสริมวัฒนธรรมและสังคมแห่งการเรียนรู้อีกช่องทางหนึ่งที่ใช้งบประมาณน้อยแต่มีคุณค่าสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการให้วิทยาทาน/ความรู้เป็นการสร้างกุศลสำหรับผู้เป็นหนังสือมีชีวิต (living books) และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อ่าน สำหรับการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์ในประเทศไทย ดำเนินการเพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างห้องสมุดในประเทศไทย ในการจัดตั้ง ส่งเสริม และพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ให้แพร่หลายและมีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนสืบไปและได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะ (Digital Literacy)  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาทักษะและทดสอบด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ดังนี้  
                   ๑. กิจกรรมประชาสัมพันธ์การเข้าสอบทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (IC3 และ ICDL)
                   ๒. การทดสอบทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (ข้อสอบคู่ขนาน มาตรฐาน IC3)
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................